Càncer d’esòfag

El esòfag it tub de l’ONU de la UNS 25 Centímetres de llarg. La deglució dels Aliments Té dues fases: la bucofaríngea (boca i faringe) a La Que SEUS musculatures empenyen el bol alimentari (que es forma en la masticació a la Cavitat de la boca) a la instància de part inferior de la següent porció, la faringe . Aquesta, MITJANÇANT do musculatura, ho fa Vés al esòfag.
En l’esòfag, Els Moviments Del Mateix (Anomenats peristaltisme) el Condueixen Cap al càrdies, Entrada de l’estómac, que es troba tancada i només si obre paràgraf donar pas al bol alimentari.
– Epidemiologia

El càncer de esòfag (CE) no és Molt Freqüent, el 15 de Tots Tumors a Espanya, SENT Quatre Vegades alcalde do Incidència en Homes a França, Regne Unit i Irlanda. Però la Major Incidència sí que dóna a la Xina. És Més Freqüent a L’Home Que en la dona.
És Un càncer Que Presenta en Estadis Avançats i al Que la Supervivència global d’un dels 5 Jahr del Diagnòstic és del 10%.

– CAUSES I FACTORS DE RISC

Al els Països desenvolupats el CE és Causat Principalment Per alcohol i tabac, Juntament Amb una dieta rica en greixos Animals i pobre en Proteïnes, llet i seus Derivats, Fruites i Vegetals.
Hi ha una sèrie de diseases Que predisposen al CE: el Reflux gastroesofàgic (QUAN fenc Problemes al Tancament de l’esfínter del càrdies l’acid clorhídric gàstric, sobretot quan la persona AQUESTA Al llit, passa de l’estómac a la instància de part definitiva del esòfag i el irritacions, Ja Que la comparació de l’esòfag no A punt AQUESTA DIT acid paràgraf, la Crida esòfag de Barret (Alteracions de la instància de part distal de l’esòfag) i alguns Defectes congènits.

– PATOLOGIA

La Localització del CE si Distribueix Pels SEGMENTS (Porcions) de l’esòfag. L’esòfag ES dividir en esòfag cervical (que corresponen al 10% de CE), toràcic superiors (40%) i toràcic inferior (50%).
En els Terços cervical i toràcic superior, sí diagnostiquen CE de Cèl · lules escamoses, MENTRE Que en el terç inferior, adenocarcinomes.

– MANIFESTACIONS CLÍNIQUES

El símptoma cardinal és la disfàgia (dificultat a la deglució d’Aliments), Encara que no sempre si Presenta l’inici del CE. A La Fase Inicial TAMBÉ POT destacar La odinofàgia (Dolor a la deglució) i, encara Freqüència estafa Menor, afonia I tos.
La Pèrdua de pes és Freqüent. Si és alcalde del 10% del pes habitual, UN SIGNIFICAT Té mal Previsió.

– DIAGNÒSTIC

L’Examen radiològic de l’esòfag (esofagograma i endoscòpia Assistida Per Ultrasons) és Molt Útil paràgraf al Diagnòstic. L’Estudi endoscòpic (MITJANÇANT UN tub introduït a l’esòfag) permet establir la Penetració del CE a la esofàgica Paret.
Es practica broncoscòpia i TAC, que permeten establir l’extensió del CE. D’Si dolors ossis fenc, o sigui gammagrafia. Possible Si és, la PET (tomografia MITJANÇANT l’emissió De positrons) és Útil en la detecció de metàstasi no sospitades o en la de la recidiva Si Es produeixen.

– DIAGNÒSTIC D’EXTENSIÓ

S’utilitza la següent Taxonomic:
– T, del tumor.
– Tis, carcinoma in situ, no invasiu.
– T1, que tumor envaeix Fins a 5 Centímetres de la Longitud del esòfag, Però No productes Obstrucció ni afecta la circumferència de l’esòfag ni Mostra Evidència de Que s’ha Estès Més enllà del esòfag. Envaeix mucosa i / o submucosa.
– T2, afecta Més de 5 Centímetres de la Longitud del esòfag, causa Obstrucció o afecta Tota La circumferència de l’esòfag. Envair la capa muscular de propi o la subserosa.
– T3, aire Evidència d’extensió Per Fora del esòfag. Envaeix La serosa o Les Estructures Veïnes.
– N, ganglis limfàtics
– Nx, no envia establir si estan o no afectats.
– Ganglis N0, no hi ha fenc Afectats.
– N1, Afectació de ganglis de Costat de l’ONU.
– N2, Afectació de ganglis de dos Costats.
– M, metàstasi a distància
– MX, sense establir Floristeria.
– M0, no fenc Evidència de metàstasi a distància.
– M1, fenc metàstasi a distància (La Més Freqüent és un Fetge, pulmons i ossos).

– TRACTAMENT
Al voltant de la Meitat de Pacients si diagnostiquen estafa disease localitzada.

1. MALALTIA LIMITADA (Tis, T1, T2, NO-N1, MO). La Cirurgia És El Tractament De Elecció Però el dels Resultats A Els 5 Jahr cap fill bons, aire en solitari el 25% de Supervivència QUAN dels ganglis estan afectats. Però en el carcinoma in situ (Tis) si obtenen Percentatges de Curació del 90%. En Pacients Que No poden o no rebre Cirurgia Volen, La Combinació de Quimioteràpia i Radioteràpia és superior d’una sola Radioteràpia.

2. MALALTIA ESTESA (T3-T4, NO-N1 o M1). La Cirurgia sola no és Una opció paràgraf AQUESTS Pacients ja Que generalment no és Possible la resecció del tumor Completa. En Aquesta Situació si s’estableixen dos grups segons rubro la patologia del tumor adenocarcinoma o carcinoma de mar de Cèl·lules escamoses:Adenocarcinoma: Es Sol aplicar Una Combinació de Quimioteràpia (5Fluoruracilo + cisplatí) Combinat Amb 40 Grays de Radioteràpia, Seguit de Cirurgia.
Carcinoma de Cèl·lules escamoses. Es Inicia Per L’Associació de Quimioteràpia i Radioteràpia, que produeixen ONU PERCENTATGE Elevat De remissions completes, reservant-se la Cirurgia Per Els Casos de recidiva.

3. METÀSTASI. De Quan metàstasi fenc, sí Quimioteràpia indica. A Nivell local si combi Radioteràpia (braquiteràpia) Amb dilatacions de la llum de l’esòfag MITJANÇANT Diversos Tubs. L’objectiu és dificultar o impedir la PROGRESSION de la disfàgia. De Quan el Pacient Té bon donis Estat en general si combi l’Radioteràpia local d’estafa Associacions de Medicaments anticancerosos, dels Que Els més Efectius fill de 5 Fluouracilo + mitomicina C o 5-Fluouracilo + cisplatí.