CÀNCER DE FETGE
El Càncer de Fetge (CH) és Molt Menys Freqüent al Món occidental Que a l’Àfrica subhariana i Àsia. En AQUESTS ULTIMOS Continents és tan alta do Incidència Que, és de conjunt, un Mundial nivell, és de Un Els + Freqüents, con1 Milió de Nous Casos Cada Any.
A Europa OBSERVA Més Incidència a Portugal, Grècia i Espanya Que en la resta de countries.

Epidemiologia
A Europa i Estats units Representa el 0,75% de Tots Tumors MENTRE Que a Sud-àfrica constitueix el 20%. En les zones On és Abundant, L’Edat de Presentació és Més Primerenca MENTRE Que En Les Regions estafa POCA Incidència és més tardà, Al voltant de la 6a Dècada de la vida.
És de 4 a 8 Vegades Més Freqüent a Homes Que en Dones.

CAUSES I FACTORS DE RISC
El CH Té Una Gran Relació aire Problemes hepàtics crònics. La cirrosi alcohòlica està molt Relacionada Amb El CH: A prop del 4% de Pacients Amb cirrosi desenvolupen CH i Prop del 50% de Pacients Amb CH, cirròtics fill. Des Aquest punt de vista, l’alcohol és el factor de l’ONU indirectament causal de CH. L’hepatitis B Tipus Té gran Una Relació Amb El CH, El Que explicaria l’abundància alcalde of this càncer a les zones on Com a Àfrica i Àsia l’hepatitis C és Més Freqüent. Prop del 90% de Pacients Amb CH fill Positius una hepatitis B.

Patologia
El 90% dels carcinomes hepatocel·lulars CH fill (hepatoma). El 10% Restant fill colangiosarcomas I colangiohepatomas.
El CH Adopta 3 Formes de Presentació:
a) Una massa Única. Es Localitza de Preferència en el lòbul dret del Fetge.
b) Varietat nodular, aire Múltiples Lesions en els dos lòbuls del Fetge (75% de casos).
c) Forma difusa o Massiva, la Més Freqüent, aire Múltiples masses tumorals. Es Associa Amb Freqüència d’una cirrosi.

Manifestacions CLÍNIQUES
El CH Sol Tenir Una Primera Fase silenciosa, que dificulta el Diagnòstic en Fases Inicials.
Al Fetge estafa cirrosi prèvia, el Diagnòstic és difícil, que Ja el Pacient ja Presenta Símptomes de Malaltia hepàtica.
Els Pacients Presenten febre, loss de gana i Aprimament. A Vegades (30% de Pacients) si palpa Una massa a l’abdomen. Poden desenvolupar ascites (abdominal Líquid).

DIAGNÒSTIC
Els Pacients Amb hepatitis B Han Ser vigilats acuradament Per El Risc esmentat Que aquesta disease suposa paràgraf al Desenvolupament de CH.
Davant la Sospita de CH si practica ecografia del Fetge, aire biòpsia dirigida Cap a la zona Sospitosa. Enviament de completar-se el Diagnòstic Per La imatge Amb Un TAC o RNM Una.
Del 50 al 70% de CH si s’acompanyen de la Producció de marcador de l’ONU, l’alfafetoproteïna. This Substància AQUESTA Present en el fetus i en el Nounat, Però No al Adult normal. El metge Tartarinov va descobrir Una protein (UNA globulina alfa) a l’alfaproteïna semblant, en el sèrum de Pacients Amb CH. Diversos Estudis demostrar Que l’alfafetoproteïna és Bastant Específica del CH, he aquí Per Que sí determina Sempre paràgraf Confirmar o Descartar el Diagnòstic de CH en els Pacients En què és Positiva. Cal tenir en Compte Que Also si eleva de la butaca en Pacients Amb l’hepatitis B.

DIAGNÒSTIC D’EXTENSIÓ
Es Segueix la següent proposta Taxonomic Per la AJCC
T, primitiu tumor
T1, UN pecat Únic tumor invasió de Gots sanguinis.
T2, tumor Únic ONU Però estafa invasió de Gots sanguinis; o Múltiples
T3, o Múltiples Tumors de Més de 5 Centímetres o des afectant tumor branca Una alcaldessa de les venes porta o hepàtica.
T4, tumor UN Ø Diversos estafa invasió directa Òrgans adjacents Que No Sigui La vesícula biliar o perforació del peritoneu estafa visceral.
N, ganglis regionals
N0, no Afectació fenc.
N1, fenc Afectació de ganglis regionals.
M1, metàstasi a distància
M0, no fenc.
M1, fenc metàstasi a distància.

TRACTAMENT
El Tractament basa en l’extensió del tumor (TNM), Estat funcional del Fetge i Estat en general del Pacient.


1. CASOS LOCALITZATS (T1T3 i T4 alguns, NOMO). Tan sols és de el 5% De Pacients pecar cirrosi és Possible la resecció tumoral. En AQUESTS Casos tan auspicis si Cirurgia practica el pecat Tractament postoperatori.
En Pacients Amb cirrosi hepàtica envia practicar l’extirpació quirúrgica o el trasplantament hepàtic (Però només el 5% de Pacients Amb CH poden rebre el trasplantament). En aquests casos el Pronòstic és Bastant favorables, estafa 75% De Pacientsvius als 5 Jahr del Tractament.

2. CASOS NO LOCALITZATS resecables (alguns T2, T3 i T4). Cal intentar l’extirpació total del del Fetge SEGUIDA de trasplantament o de l’ablació locals del tumor.
L’ablació del tumor local, Pot Ser intentada Per Diferents Mitjans:
* Embolització química a Través de l’artèria hepàtica, en Pacients Amb bon FUNCIONAMENT hepàtic i Múltiples Tumors i pecat invasió de Gots ni extensió del tumor Més enllà del Fetge. Es practica la injecció intraarterial d’adriamicina Combinada Amb cisplatí o mitomicina C.
* Injecció 01:00 Través de la pell d’alcohol (Etanol) en Pacients ONU de l’estafa Màxim de 3 o 4 Tumors, que Cap sobrepassi els 5 Centímetres de diàmetre
* Radiofreqüència, fenc QUAN Menys de Cuatro Tumors ALGUN Que pecat Superi 5 Centímetres. La radiofreqüència és una tècnica de Destrucció de Tumors MITJANÇANT EL Calor, que es fa arribar al tumor MITJANÇANT Sondes inserides al o Els Mateixos. La sonda està connectada amb Una màquina que proporciona Corrent d’alta Freqüència alternant, Escalfa QUE (cou”), els Tumors 1 Temperatures De 90 a 100 Graus centígrads. El Èxit of this Tècnica és alcalde en Tumors petits i Disminueix en Tumors de no molestar alcalde. Les Sondes poden aplicar-se a Través de la Pell Però Tenen Menys Fallades d’Inserció en el tumor QUAN apliquen MITJANÇANT laparoscòpia o Per intervenció quirúrgica oberta.
Si AQUESTES Possibilitats Fallen Cal INCLOURE A Els Pacients a Tractaments de Suport. La Quimioteràpia sistèmica, MITJANÇANT adriamicina o cisplatí, no Millora la Supervivència.

PACIENTS AMB ganglis I / O Metàstasi POSITIVES
S’intenten Una sèrie de tractaments, Entre Ells la quimioteràpia, però amb poc èxit. Es Recomana Tractament de Suport.