Codi per a gent gran


Fefoc personas mayores

Els homes i les dones a partir dels 50 anys s’haurien de sotmetre a proves de detecció precoç de càncer de còlon i recte

El càncer colorectal és un tumor maligne que pot beneficiar-se d’una estratègia adequada de diagnòstic precoç. L’existència d’una lesió premaligna, el pòlip adenomatós, permet una ràpida detecció d’un tumor que, actualment, es presenta amb gran freqüència en la població europea.

El test de sang oculta en femta pot resultar efectiu, complementant amb altres estratègies com la sigmoidoscòpia flexible i colonoscòpia amb diferent periodicitat d’aplicació.

Altres tècniques noves, com la colonoscòpia virtual, poden resultar de gran ajuda. En qualsevol cas, l’aplicació d’aquest cribratge en homes i dones, entre 50 i 75 anys pot resultar molt efectiu.

 

Consells pràctics

Invalid Displayed Gallery

Material divulgatiu