CÁNCER DE COLON

 

1. Quimioteràpia adjuvant o complementària (després de Cirurgia).

Una Vegada analitzat el tumor i establert do estadi, SAP Que la quimioteràpia Millora la Supervivència En Un 15% d’un Els Cinc Jahr dels Pacients a Estadis III. Estós Pacients Han de rebre Quimioteràpia després de Cirurgia. En Estadis II FACTORS estafa de Risc (Diagnòstic Inicial estafa ALGUN alguns AQUESTS FACTORS: tumor a la T4, adenocarcinoma indiferenciat o pobrament Diferenciat, invasió vascular, limfàtica o perineural, Obstrucció intestinal Pel tumor, perforació intestinal), la quimioteràpia postoperatòria proporciona Petit ONU però AUGMENT significatiu en la Supervivència als 5 Jahr.
Les Pautes Més utilitzades combinen 5fluoruracilo + leucovorina de Com a pauta Bàsica, aire oxaliplatí (derivat del platí, Efectiu Also in Pacients Resistents a 5 fluoruracilo i Que s’utilitza del gol en Pacients Amb metàstasi Com en Quimioteràpia després de la Cirurgia). This pauta Coneix Sota Les Sigles del ja citades, FOLFOX.
Un Nou Medicament, la capecitabina és de fet una prodroga que transforma en 5fluoruracilo a l’interior de la cèl · lula tumoral. No Aporta Amb molt que fa al Fàrmac originals (5fluoruracilo).
La Quimioteràpia postoperatòria si inicia com aviat tan el pacient sí que ha recuperat de la cirurgia. El més efectiu iniciar-la cal més enllà de les 6 setmanes de la mateixa. La seva durada és de 6 mesos.

 

2. Quimioteràpia en pacients avançats (amb metàstasi).

Al voltant del 25% de pacients tenen ja metàstasi en el moment del diagnòstic i, en conjunt, prop del 50% de pacients les desenvolupen. El tractament inicial es basa en FOLFOX o en FOLFIRI (5fluoruracilo + irinotecan). Irinotecan és un derivat semisintètic d’un arbre ornamental xinès, Campthotheca acuminata, que, a nivell cel · lular, actua interrompent una fase de la duplicació del DNA. La durada d’aquests tractaments és matèria de controvèrsia. Generalment s’apliquen mentre hi hagi resposta positiva (disminució de la massa tumoral i no aparició de metàstasi noves), fins que apareix progressió tumoral o la toxicitat es fa inassumible. Una altra possibilitat després d’obtenir una resposta positiva és iniciar un tractament de manteniment de la resposta mitjançant 5fluouracilo sol, el que perllonga la durada de la resposta positiva, més que la interrupció de la quimioteràpia després de la mateixa. A primera línia de quimioteràpia també es pot associar bevacizumab, un anticòs anti VEGF (factor del creixement endotelial vascular, senyal química produïda per algunes cèl · lules que estimula la formació de nous vasos sanguinis, procés essencial per al creixement cel · lular cancerós, en augmentar l’aportació de oxigen als seus cèl · lules). Associat a les pautes de quimioteràpia descrites augmenta la supervivència i el període lliure de malaltia dels pacients. Bevacizumab pot causar els següents efectes secundaris: hipertensió, proteïnúria, trombosi arterial, hemorràgies per les mucoses i perforació gastrointestinal.
Quan els pacients es fan resistents a les pautes inicials, poden assajar altres no aplicades (per exemple, passar de FOLFOX a FOLFIRI o viceversa).
Una altra possibilitat més recent és la utilització d’anticossos anti EGFR (receptor del factor de creixement epidèrmic, situat a la superfície de la cèl · lula, la seva excessiva activitat o expressió s’ha associat a diversos càncers i el seu bloqueig mitjançant anticossos pot tenir una influència positiva en la seva tractament), com cetuximab o panitumumab, que són actius utilitzats com a monoteràpia en CCRs metastatizados resistents, Concretament, s’ha demostrat que el tractament amb cetuximab millora la supervivència d’aquests pacients mentre que panitumumab augmenta el període de supervivència lliure de malaltia. Aquests fàrmacs produeixen alguns efectes indesitjables, com rash cutani en forma d’acne i hipomagnesèmia.

– EFECTOS SECUNDARIOS O COLATERALES DEL TRATAMIENTO DEL CCR

 

1. Cirurgia


El més important és la colostomia, que consisteix a obrir a l’abdomen una sortida per la femta quan la via natural no és possible. Generalment és temporal i, després d’un període de recuperació, es torna a restablir la via intestinal normal.
Mentre una persona porta una colostomia ha de ser aconsellada i tractada per un especialista (enteroestomista), per conèixer bé la cura de la colostomia i conèixer la manera d’integrar la seva nova situació en la vida diària.

2. Radioteràpia


El radioterapeuta coneix la manera de prevenir i tractar les possibles complicacions de la seva teràpia.
Durant la mateixa, hi ha persones que experimenten nàusees, diarrea, irritació del recte i de bufeta urinària. També és freqüent el cansament físic.
Depenent del tipus de pell de cada persona, pot presentar dermatitis (inflamació de la pell).
Aquests efectes són transitoris i solen desaparèixer en unes setmanes de finalitzada la irradiació.
En algunes persones pot persistir la irritació i molèsties del recte o de bufeta urinària. Tot això ha tractament que el radioterapeuta planificarà convenientment.

3. Suport psicològic


Especialment la colostomia i algunes complicacions dels tractaments requereixen el suport d’un psicooncòleg.