Avís Legal

Avís Legal

L’Avís Legal del www.fefoc.org té per objecte: donar compliment a l’obligació d’informació que l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic imposa a tot prestador de servei així com establir les regles d’ús del Portal que resultaran d’aplicació a tots els usuaris com a conseqüència de la utilització del mateix.

Així mateix els informem que aquest lloc no admet publicitat.

1. Qui Som
D’acord amb el que disposa l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (en endavant, “LSSI”), posem en el seu coneixement que la pàgina web amb adreça URL: www.fefoc.org (en endavant, el “Lloc Web” o el “Portal”) és operada per la Fundació per a l’Educació Pública i la Formació en Càncer “, amb NIF. G-61204061, el domicili es troba al C / Enric Granados, 111, 2n-2a 08008 Barcelona (Espanya) .Pot obtenir més informació sobre la fundació remetent un correu a la següent adreça de correu electrònic: fefoc@fefoc.org

2.- Contingut de l’Avís legal

2.1 Acceptació de l’Avís Legal

El present Avís Legal regula la utilització dels serveis de la societat de la informació que la FEFOC posa a disposició dels usuaris de la xarxa Internet a través del lloc web.

L’accés i utilització del lloc web per l’usuari (en endavant, “l’Usuari“) suposa que aquest accepta íntegrament i s’obliga a complir per complet els termes i condicions recollits en el present Avís Legal, així com en la Política de Privadesa del Portal.

Així mateix, posem en coneixement de l’Usuari que per poder participar en els serveis i funcionalitats que la FEFOC proporciona a través del Portal, pot ser necessari prèviament donar-se d’alta com a usuari registrat del lloc web (en endavant “Usuari Registrat“). Els al·ludits serveis i funcionalitats es regeixen, a part de per el present Avís Legal, pels termes i condicions generals que l’Usuari ha d’acceptar amb caràcter previ a la seva alta com a Usuari Registrat (en endavant, “Condicions d’Ús“).

2.2 Condicions d’ús del Portal

L’accés al Lloc Web és gratuït, excepte pel que fa al cost de connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés que hagi contractat l’Usuari.

L’Usuari es compromet a no utilitzar el Lloc Web amb finalitats fraudulentes, així com a no dur a terme cap conducta que pogués danyar la imatge, els interessos i els drets de la FEFOC o de tercers. Així mateix, l’Usuari es compromet a no realitzar cap acte a fi de danyar, inutilitzar o sobrecarregar el Lloc Web, o que impedís o obstaculitzés, de qualsevol forma, la normal utilització i funcionament del mateix.

S’informa a l’Usuari que en el cas que incompleixi el contingut del present Avís Legal, de la Política de Privacitat, de les Condicions d’Ús o de qualssevol altres termes o condicions particulars recollits al Portal, la FEFOC es reserva el dret a limitar, suspendre o acabar el seu accés al lloc web, adoptant qualsevol mesura tècnica que sigui necessària amb aquest fi. Així mateix, la FEFOC es reserva la possibilitat d’exercir aquestes mesures en el cas que sospiti raonablement que l’Usuari està vulnerant qualsevol dels termes i condicions recollits en els instruments abans citats.

Finalment, posem en coneixement de l’Usuari que la FEFOC es reserva la facultat de, en tot moment, decidir sobre la continuïtat dels serveis de la societat de la informació que presta a través del Portal.

2.3 Propietat Intel·lectual i Industrial

Els drets de propietat intel·lectual sobre la disposició dels continguts del Portal (dret sui generis sobre la base de dades), el seu disseny gràfic (look & feel), els programes d’ordinador subjacents (inclosos els codis font), així com els diferents elements que integren el Portal (textos, gràfics, fotografies, vídeos, enregistraments sonors, etc.), d’ara endavant els “Continguts“, corresponen a la FEFOC o als seus llicenciants. Pel que fa als signes distintius inclosos al Portal (marques i noms comercials) els mateixos són propietat de la FEFOC o dels seus llicenciants.

L’ús del Portal per l’Usuari no suposa la cessió de cap dret de propietat intel·lectual i / o industrial sobre el Portal, els Continguts i / o els signes distintius de la FEFOC. A aquest efecte, mitjançant el present Avís legal, excepte en aquells supòsits en què estigui legalment permès o hi hagi prèvia autorització de la FEFOC, queda expressament prohibit a l’Usuari la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció i / o reutilització del Portal, els seus Continguts i / o els signes distintius de la FEFOC.

2.4 Política d’enllaços (“Links”)

2.4.1 Establiment d’enllaços amb el Portal

Queda prohibit l’establiment d’enllaços amb destinació al lloc web, llevat que el mateix hagi estat prèviament autoritzat per la FEFOC. En qualsevol cas, un cop autoritzat l’enllaç per la FEFOC, el mateix s’ha d’establir en els següents termes:

  • L’enllaç únicament vincularà amb la home page o pàgina principal del Portal.
  • L’enllaç no podrà consistir en frames o marcs que permetin la visualització del Portal a través d’adreces d’Internet diferents a les del lloc web o que de qualsevol altra forma mostrin conjuntament la informació del Portal amb la inclosa en altres pàgines web.
  • No es realitzaran des de la pàgina web que introdueix l’enllaç (en endavant, “Lloc enllaçant”) cap tipus de manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre el Portal i / o la FEFOC.
  • En cap cas s’ha d’indicar en el Lloc enllaçant que la FEFOC ha prestat el seu consentiment per a la inserció de l’enllaç o que patrocina, col·labora, verifica, supervisa o aprova el contingut i / o els serveis que es presten a través del Lloc enllaçant.
  • El Lloc enllaçant haurà de complir fidelment amb la llei i no podrà en cap cas allotjar continguts, propis o de tercers, que: (i) siguin il·lícits, nocius o contraris a la moral i als bons costums (pornogràfics, violents, racistes, etc. ); (ii) indueixin o puguin induir en l’Usuari la falsa concepció que la FEFOC subscriu, recolza, s’adhereix o de qualsevol manera recolza, les idees, manifestacions o expressions, lícites o il·lícites del remitent; i (iii) resultin inapropiats o no pertinents amb l’activitat de la FEFOC.

En el supòsit d’incompliment de qualsevol dels termes abans enunciat, la FEFOC procedirà de forma immediata i sense prèvia notificació a la supressió de l’enllaç.

2.5 Responsabilitat de la FEFOC

L’Usuari reconeix i accepta que, encara que la FEFOC realitza els seus millors esforços per vetllar per l’exactitud dels continguts i informacions inclosos en el Lloc Web, aquests tenen caràcter general i merament informatiu. De la mateixa manera, té idèntic caràcter la informació relativa a la salut i tractaments mèdics que es posa a disposició de l’Usuari a través del Portal, no constituint en cap cas aquesta informació la recomanació per part de la FEFOC als Usuaris d’un concret tractament. En conseqüència, la FEFOC no es responsabilitza de les decisions preses per l’Usuari a partir de la informació subministrada a través del lloc web, ni dels danys i perjudicis produïts en l’Usuari o en tercers, amb motiu d’actuacions que tinguin com a fonament la informació obtinguda del Lloc Web.

D’altra banda, l’accés al Lloc Web no implica l’obligació per part de la FEFOC de controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic danyós. Correspon a l’Usuari, en tot cas, la utilització d’eines adequades per a la detecció d’aquests elements nocius. En conseqüència, la FEFOC no es responsabilitzarà dels danys produïts en els equips informàtics de l’usuari o de tercers mitjançant la prestació dels serveis a través del lloc web.

La disponibilitat del servei requereix de serveis i subministraments de tercers, inclosos serveis de transport a través de xarxes de telecomunicacions la fiabilitat, qualitat i funcionament no depèn de la FEFOC. En conseqüència, la FEFOC no garanteix la disponibilitat del lloc web i podrà interrompre, suspendre o cancel·lar-se en qualsevol moment els serveis prestats a través del mateix. En particular, la FEFOC no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol índole causats a l’Usuari com a conseqüència de la falta de disponibilitat del lloc web i, en particular, els que portin causa en errors de les xarxes de telecomunicacions. Així mateix, la FEFOC es reserva el dret a la revisió del lloc web oa la denegació de l’accés al mateix en qualsevol moment.

2.6 Protecció de dades

Tal com s’indica en l’apartat 2.1 del present Avís Legal, els aspectes relatius al tractament de les dades personals dels Usuaris amb motiu de l’ús del Portal es troben regulats en la Política de Privacitat, així com en els textos legals adjunts als diversos formularis de recollida de dades incloses en el Portal.

 2.7 Miscel·lània

De conformitat amb l’article 3 de la LSSI, les lleis aplicables als serveis de la societat de la informació que la FEFOC presta a través del Portal seran les d’Espanya.

Política de Privacitat

La Política de Privacitat de www.fefoc.org té com a objecte: informar l’usuari del lloc web sobre el funcionament del mateix pel que fa als diferents tractaments de dades que es duen a terme a través del Portal; i posar en coneixement de l’usuari la utilització de cookies amb motiu de la seva navegació a través del lloc web.

1. Els qui Som

Posem en el seu coneixement que la pàgina amb URL www.fefoc.org (en endavant, el “Lloc Web” o el “Portal”) és operada per la Fundació per a l’Educació Pública i la Formació en Càncer) (en endavant, “FEFOC “), el domicili es troba al C / Enric Granados, 111, 2n-2a 08008 Barcelona (Espanya). Podeu obtenir més informació sobre la FEFOC a través de la secció “Qui som?”.

2. Contingut de la Política de Privacitat

2.1 Acceptació de la Política de Privacitat

L’accés i utilització del lloc web per l’usuari (en endavant, “l’Usuari“) suposa que aquest accepta íntegrament i s’obliga a complir per complet els termes i condicions recollits en la present Política de Privacitat, així com en l’Avís Legal de Portal.

2.2 Descripció dels tractaments de dades que es realitzen a través del Portal

En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (en endavant, “LOPD“) i la normativa de desenvolupament, posem en coneixement de l’Usuari que les dades recollides a través de qualssevol formularis de recollida de dades del lloc web o obtinguts en ocasió de la seva condició d’Usuari Registrat, seran incorporades a un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal del qual és responsable la FEFOC.

La FEFOC utilitzarà les seves dades de caràcter personal d’acord amb les finalitats que es recullin en les corresponents condicions particulars que l’Usuari ha d’acceptar amb motiu de la seva inscripció en els diferents serveis, funcionalitats i activitats que la FEFOC proporciona a través del Lloc Web.

Per tant, amb caràcter general les dades aportades o obtinguts per mitjà del Portal, seran utilitzades per al compliment, manteniment, desenvolupament, control i millora de les relacions que mantingui amb la FEFOC i, en particular, encara que sense ànim exhaustiu, amb la finalitat de registrar-en el servei per vostè sol · licitat (per exemple: altes com usuari registrat, soci, col·laborador, voluntari etc.), atendre les seves consultes o sol·licituds d’informació formulades.

Addicionalment, posem en el seu coneixement que, en ocasions, a través dels diferents formularis de recollida de dades incloses en el Lloc Web, la FEFOC demanarà el seu consentiment per al tractament de les seves dades amb la finalitat de remetre-li informació sobre les activitats i iniciatives de la FEFOC, a través de qualsevol mitjà, inclosos els electrònics (SMS, correu electrònic, etc.). En aquest sentit, podrà oposar-se a que les seves dades siguin tractades amb aquesta finalitat, mitjançant la marcació de la casella que a aquest efecte s’inclou en els corresponents formularis de recollida de dades, així com en qualsevol altre moment, mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a la següent adreça fefoc@fefoc.org o usant els mitjans específics que es reconeguin en les pròpies comunicacions.

2.3 Galetes

Posem en coneixement de l’Usuari que el Portal utilitza dispositius galeta a fi de personalitzar la disposició dels continguts que s’ofereixen a través del lloc web a les rutines de navegació i preferències de l’Usuari.

Les cookies són procediments automàtics de recollida d’informació relativa a les preferències determinades per un usuari durant la seva visita a una determinada pàgina web amb la finalitat de reconèixer com a usuari recurrent i personalitzar la seva experiència i l’ús per la seva part del nostre portal. Les galetes es guardaran en el disc dur del seu ordinador fins que vostè les elimini.

L’informem que pot fàcilment rebutjar i eliminar les cookies instal·lades en el seu ordinador mitjançant la configuració del seu programa de navegació. En aquest sentit, els procediments per al bloqueig i eliminació de les galetes poden diferir d’un navegador d’Internet a un altre i, en conseqüència, li preguem acudeixi a les instruccions facilitades pel fabricant del seu navegador d’Internet. En el cas que rebutgi l’ús de cookies podrà seguir utilitzant el nostre Portal, si bé podrà tenir limitat la utilització d’algunes de les prestacions del lloc web.

2.4 Seguretat

La FEFOC té implantades les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atès l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a que estan exposats, tot això en compliment del que disposa el títol VIII del Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD.

2.5 Exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició

Posem en coneixement de l’Usuari que podrà exercir, en qualsevol moment, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades mitjançant la remissió d’una comunicació escrita, incloent còpia del seu document nacional d’identitat, a l’adreça que es s’indica en l’apartat primer de la present Política de Privacitat.

Així mateix, informem l’Usuari que pot revocar el consentiment prestat per al tractament de les seves dades, sempre que legalment sigui procedent, mitjançant l’enviament d’una comunicació a la FEFOC en els termes abans indicats.